پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
تماس با فناوری اطلاعات

 

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

نام

سمت

ایمیل آکادمیک

شماره تماس

آدرس محل کار

سپیده کمائی

مسئول واحد

 

4571

0613311

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-معاونت فرهنگی و دانشجویی-واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

محسن حمدانی

کارشناس

 

2121

امیر حسین زیبایی

کارشناس

 

4530


گروه دورانV5.5.2.0