پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
ارتباط مستقیم با معاون

 

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نام

سمت

ایمیل آکادمیک

شماره تماس داخلی

پیش شماره

شماره مستقیم دفتر

آدرس محل کار

آقای دکتر مسعود کرمی

معاون فرهنگی و دانشجویی

Makarami@ajums.ac.ir

4545

 

0613311

 

061-3330961

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-معاونت فرهنگی و دانشجویی 

آقای رسول بازدارگندمانی

مسئول دفتر

 

2107


گروه دورانV5.5.2.0