پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
سامانه و راهنما
nutrition

automation

Increase-credit

Reservation

diet

survey

Predecessor

فرم ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اداره تغذیه
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجوئی :
ایمیل:
عنوان پیغام:
متن پیغام:

             


کارکنان اداره تغذیه


گروه دورانV5.5.2.0